:


 1. .........
 2. .....
 3. ᡡ / ( )
 4. ....
 5. ǡ
 6. / 1
 7. /2
 8. {{ }}
 9. { }
 10. { }
 11. { }
 12. { }
 13. .. .
 14. .....