: ÞäÇÉ ßáÇã äÞÇÏ ÊÞÏã ãÍÊæì Íæá ÃÝáÇã ãÓáÓáÇÊ Çäã* ãÇäÌÇ ÃáÚÇÈ ßæã*ßÓ


09-13-2020, 05:28 PM

كلام نقاد - YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCWrX1ud-UZFx038nXSIgnGQ)https://twitter.com/zakariaaribi1

The Batman - YouTube (https://youtu.be/nM2CWkFTT7I)

10

10 - YouTube (https://youtu.be/UwPaha_DYYw)

DUNE

Denis Villeneuve Timothe Chalamet, ,Zendaya DUNE - YouTube (https://youtu.be/vPVucvL56dU)

10

https://youtu.be/KIfWg_kMRk0https://youtu.be/jxWyUKxwR2Q

7

https://youtu.be/dZk6zbF2CSE

989


https://youtu.be/zzZdr2WHJ48

131


https://youtu.be/nvQ7qkxu6Ow